Úradné hodiny

computer
Pondelok 8:00 - 16:00
Utorok 8:00 - 16:00
Streda 8:00 - 16:00
Štvrtok 8:00 - 16:00
Piatok 8:00 - 16:00

Elektronická podateľňa


Poslať správuKontakt

 • Notár JUDr. Ing. Andrej Slezák
  Notársky úrad

 • Adresa

  Nám. Ľ.Štúra 1796/5A
  957 01 Bánovce nad Bebravou

 • Telefón

  038/531 89 64, 0903 796 156

 • E-mail

  andrej.slezak@notar.sk

 

Spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch


Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch.Osvedčovanie právne významných skutočností


Na žiadosť účastníka notár osvedčuje skutočnosti, ktoré by mohli byť podkladom pre uplatnenie práv, alebo ktorými by mohli byť spôsobené právne následky.


Vydáva najmä osvedčenia:

a) o správnosti odpisu alebo fotokópie (ďalej len "odpis") listiny (vidimácia),
b) o pravosti podpisu na listine (legalizácia),
c) o tom, že bola predložená listina a kedy sa tak stalo,
d) o protestácii zmeniek,
e) o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb,
f) o tom, že je niekto nažive,
g) o vyhlásení o vydržaní,
h) o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom,
i) o iných skutočnostiach.


Vidimácia (§57)

Notár osvedčí správnosť odpisu listiny, ak môže spoľahlivo posúdiť obsah listiny v jazyku, v ktorom je vyhotovená. Ak notár neovláda tento jazyk, vyzve žiadateľa o zabezpečenie prekladu do štátneho jazyka vyhotoveného tlmočníkom. Preklad listiny sa pevne pripojí k listine.
Správnosť odpisu listiny osvedčuje notár alebo ním poverený zamestnanec notára. Osvedčenie listín so vzťahom k cudzine vykonáva iba notár. Osvedčenie správnosti odpisu listiny sa vyznačí na odpise vo forme osvedčovacej doložky.
Notár vykonaním úkonu neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine.


Legalizácia (§58)

Legalizáciou notár alebo ním poverený zamestnanec osvedčuje, že osoba, ktorej podpis má byť osvedčený v jeho prítomnosti, listinu vlastnoručne podpísal alebo podpis na listine uznala pred ním za vlastný. Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Osvedčenie pravosti podpisu na listinách so vzťahom k cudzine vykonáva výlučne notár.


Osvedčenie času predloženia listiny (§59)

Osvedčenie o čase, kedy bola listina notárovi predložená, pripojí notár k predloženej listine formou osvedčovacej doložky, v ktorej uvedie deň, mesiac a rok, a ak je to potrebné, i hodinu, kedy bola listina predložená.


Protestácie zmeniek a šekov (§60)

Pri spisovaní protestov zmeniek a šekov sa postupuje podľa osobitného predpisu.


Osvedčenie o priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb (§61)

Ak ide o osvedčenie valných zhromaždení akciových alebo iných spoločností, spolkov alebo iných zasadaní právnických osôb, spíše notár notársku zápisnicu, v ktorej uvedie miesto a čas zasadania, podrobne zaznamená prijaté uznesenia a uvedie všetko podstatné, čo sa za jeho prítomnosti na zasadaní udialo a bolo prednesené, ak je to dôležité na posúdenie riadneho postupu rokovania.


Osvedčenie o tom, že je niekto nažive (§62)

Osvedčenie o tom, že je niekto nažive, vydá notár len vtedy, ak mu je taká osoba osobne známa alebo ak zistí jej totožnosť.


Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní (§63)

Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice.


Osvedčenie o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom (§63a)

Notár formou notárskej zápisnice na základe predložených listín osvedčí splnenie podmienok ustanovených osobitným predpisom; v notárskej zápisnici notár uvedie, splnenie ktorých podmienok osvedčoval a akým spôsobom bolo ich splnenie preukázané a pripojí osvedčovaciu doložku o tom, že nezistil žiadne prekážky na postup účastníka podľa osobitného predpisu.


Osvedčovanie iných skutočností (§64)

Notár je oprávnený osvedčiť aj iné skutočnosti, najmä priebeh losovania alebo predloženie vecí, ak majú právny význam, a ak sa uskutočnili v prítomnosti notára.Konanie vo veciach notárskych úschov


Notár na žiadosť zložiteľa prijme do notárskej úschovy

a) listiny, najmä závety, s výnimkou listín, ktorých obsah nemôže posúdiť,

b) peniaze a listinné cenné papiere, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby ich vydal určitému príjemcovi,

c) peniaze, ak mu boli odovzdané so žiadosťou, aby s nimi nakladal podľa zmluvy alebo podľa osobitného predpisu.Úkony vo veciach notárskych centrálnych registrov


Notárske centrálne registre sú verejnými zoznamami vedenými komorou v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Údaje zapísané v notárskych centrálnych registroch sú účinné voči každému odo dňa, ku ktorému sa zápis vykonal. Proti tomu, kto koná v dôvere v zápis do notárskeho centrálneho registra, nemôže ten, koho sa zápis týka, namietať, že zápis nezodpovedá skutočnosti. Z údajov zapísaných v notárskych centrálnych registroch notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami. Notár môže vydávať odpisy z údajov zapísaných v osobitných registroch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, a osvedčovať ich správnosť.


Notárske centrálne registre sú:
a) Notársky centrálny register určených právnických osôb (NCRpo, § 73b Not. por.),
b) Notársky centrálny register závetov (NCRza, § 73c Not. por.),
c) Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp, § 73d až 73i Not. por.),
d) Notársky centrálny register dražieb (NCRdr, § 73j Not. por.),
e) Notársky centrálny register notárskych zápisníc (NCRnz, § 49 ods. 4 Kanc. por.),
f) Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop, § 49 ods. 5 Kanc. por.).Dedičská agenda


Automatickým konaním o dedičstve sú v súčasnosti zo zákona poverené súdy, ihneď ako sa dozvedia o úmrtí od matriky. Prerokovaním dedičstva poveria notára. Ten je povinný osloviť všetkých dedičov, spísať rozsah majetku i dlhy a predvolať dedičov, ktorí by sa mali u notára dohodnúť na rozdelení majetku. Súd preveruje evidenciu dôležitých dokumentov v registri závetov. Dedičské konanie je ukončené, ak notár vydá osvedčenie o dedičstve. Stáva sa tak v prípadoch, ak dedičstvo nadobudol jeden dedič, dedičia sa medzi sebou dohodli, dedičstvo pripadlo štátu alebo dedičia sa dohodli s veriteľom o úhrade dlhov po poručiteľovi prenechaním dedičstva v jeho prospech. Ak dedičia súhlasia s osvedčením notára a nepodajú žiadosť o ďalšie súdne konanie, osvedčenie nadobudne účinky právoplatného uznesenia o dedičstve. Neukončené dedičské konania notárom, ktorý nevydal osvedčenie o dedičstve, alebo s ním nesúhlasia dedičia, uzavrie súd vydaním uznesenia.Tlačivá a formuláre


Návrh o dodatočné prejednanie dedičstva.pdf - stiahnuť

Splnomocnenie k dedičskému konaniu.pdf - stiahnuť

Splnomocnenie k dedičskému konaniu.doc - stiahnuťZaujímavé linky


Notárska komora SR

Katastrálny portál

Ministerstvo spravodlivosti SR

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Obchodný register na internete

Živnostenský register na internete

Národná banka Slovenska

Úrad geodézie, kartografie a katastraZamestnanci


Mgr. Dávid Holý - notársky koncipient
Mgr. Bc. Miroslava Mazáková - notársky koncipient
Mgr. Veronika Slezáková - notársky koncipient:


Kontakt
Notár JUDr. Ing. Andrej Slezák
Notársky úrad


Adresa

Nám. Ľ.Štúra 1796/5A
957 01 Bánovce nad Bebravou


Telefón

038/531 89 64, 0903 796 156


E-mail

andrej.slezak@notar.sk